Foucault

Image: Jackson (Moshi, 2008)

‘Weten oefent macht uit. Het moderne proces van weten macht noemt Foucault disciplinering. Hij beschrijft hoe ons huidige zelfbegrip zich aandient in de negentiendeeeuwse menswetenschappen en na de Tweede Wereldoorlog in een crisis raakt. Zo ontwikkelt hij een geheel eigen visie op de werking van de macht, die niet langer wordt opgevat als louter repressief is, zoals in het het marxisme. Macht produceert ook positieve gestalten: samenhangende identiteiten. Een vertoog maakt het mogelijk dat individuen een gemeenschappelijke blik op en houding ten aanzien van de wereld, hun medemens en hun innerlijk leven hebben. In kritische zin betekent dit echter dat het moderne, autonome subject het product is van de menswetenschappen en microfysische machtswerkingen in plaats van de grondslag te zijn van het menswetenschappelijk weten. In Les mots er les choses graaft hij echter nog diepere lagen in onze cultuur af: als een archeoloog van het weten opent hij zo het zicht op andere `essenties’ die door eerdere vertogen zijn geproduceerd. Achter ieder masker verschijnt weer een ander masker. En precies daarin openbaart zich het weerbarstige in Foucaults filosofie: er is geen ultieme waarheid meer. Want ondanks zijn radicale kritiek op de moderne mens opent hij niet het zicht op de `echte’ mens. Foucaults paradoxale `waarheid’ is dat iedere waarheid geproduceerd is in waarheidspraktijken. De waarheid wordt niet ontdekt, maar uitgevonden. Iets wat we alleen achteraf kunnen vaststellen. En het is dit inzicht waardoor hedendaagse individuen toch weer een beperkte autonomie toevalt: samen met anderen zijn ze in staat in het besef van de principiële voorlopigheid ervan waarheden te praktiseren.’

Henk Oosterling over Michel Foucault

Bron: http://www.henkoosterling.nl/art-claus-fouc-nl.html

In mijn zoekproces naar nieuwe en ook artistieke perspectieven mbt (sociale) economie en (duurzame) handel, staat niet ‘de waarheid’ maar ‘waarheidsvinding’ centraal. Mijn werk is gebaseerd op actualiteiten, waar ik dwarsverbanden tussen leg en inspiratie uit put.
‘Creativiteit is belangrijker dan kennis’. Albert Einstein 


Comments are closed.